1. INSCHRIJVING
Door de inschrijving van een helloCode-lessenreeks en/of kamp bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

De inschrijving gebeurt via www.helloCode.be. Het vermelde inschrijvingsgeld omvat alle kosten, accommodatie, begeleiding en verzekering.

Betaling kan op via overschrijving op het rekeningnummer dat wordt vermeld. Vermeld de mededeling die per mail wordt gecommuniceerd na de inschrijving.

Bij niet-betaling van het inschrijvingsgeld binnen de vier werkdagen, krijgt helloCode het recht om de inschrijving te annuleren en de reservatie opnieuw vrij te geven. Indien de inschrijving wordt geannuleerd door helloCode word je altijd verwittigd per mail.

Indien de sessie van je keuze vol zit, wordt u automatisch ingeschreven op de wachtlijst. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat er plaatsen vrijkomen door annulaties van andere inschrijvingen.

2. ANNULATIE
Annulatie door klant van een lessenreeks
Annulatie van de inschrijving van een lessenreeks kan kosteloos binnen 14 dagen na inschrijving, op voorwaarde dat de datum van annulatie niet binnen de 28 dagen valt vóór de aanvangsdag van een lessenreeks en/of kamp.

Bij annulatie binnen de 28 dagen vóór de aanvangsdag van een lessenreeks en/of kamp, mét geldig doktersattest, wordt er enkel een administratieve kost ter waarde van € 30,- in rekening gebracht of kan de inschrijving kosteloos verzet worden naar een latere lessenreeks of kamp.

Bij annulatie binnen de 28 dagen vóór de aanvangsdag van een lessenreeks en/of kamp, zonder geldig doktersattest, wordt er een annulatiekost ter waarde van € 50,- in rekening gebracht of kan de inschrijving kosteloos verzet worden naar een latere lessenreeks of kamp.

Bij annulatie vanaf 7 dagen voor de aanvang van de lessenreeks of het kamp, zonder geldig doktersattest, kan er bij annulatie geen terugbetaling meer plaatsvinden omwille van de reeds gemaakte kosten en het annuleren van andere kandidaten op de wachtlijst.

Annuleren van een inschrijving kan per mail naar info@helloCode.be. Telefonische annulaties worden niet aanvaard. Het eventuele doktersattest dient u ons binnen 3 werkdagen, eveneens per mail, toe te sturen. U ontvangt van ons een bevestiging van annulatie met het eventueel terug te ontvangen bedrag.

Annulatie door helloCode
In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een helloCode-lessenreeks geannuleerd worden. We stellen je dan voor om je kind in te schrijven voor aan andere sessie ofwel betalen we het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

helloCode behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld bij wanbetaling, niet nakomen van de algemene voorwaarden of als de deelnemer door wangedrag de lessen verstoort.

Het is mogelijk dat door overmacht (ziekte leraar, netwerk/internet-problemen, onaangekondigde internetwerken, onverwachte locatie bezetting,….) helloCode genoodzaakt is de les te annuleren.

helloCode doet zijn uiterste best om dit op te vangen en bv. bij ziekte of afwezigheid van de leraar voor vervanging te zorgen, zodat de les toch door kan gaan. Dat is echter niet altijd een haalbare kaart. Indien de les niet kan doorgaan, wordt de les ingehaald op een ander moment.

3. KORTINGEN
Gezinskorting
Vanaf een tweede kind ontvang je een gezinskorting van 25%. Om recht te hebben op die gezinskorting schrijf je de broer of zus gelijktijdig in voor een lessenreeks die gevolgd wordt tijdens dezelfde periode.

4. VERZEKERING
Elke ingeschreven en betaalde deelnemer is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij eventuele ongevallen zullen enkel de franchisekosten door de inschrijver dienen gedragen te worden.

helloCode kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers en of ouders meegebrachte persoonlijke voorwerpen. Het materiaal dat bij de accommodatie hoort is wel verzekerd door helloCode.

helloCode is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het transport van en naar de helloCode-lessen, noch voor ongevallen op de parking van de locaties van de helloCode-sessies.

6. ALGEMENE AFSPRAKEN
Rookverbod
Er wordt niet gerookt op de helloCode-locaties. Niet door de lesgevers, niet door de kinderen, en niet door de ouders die de kids komen afzetten.

Eten en drinken
Eten en drinken in de computerlokalen is niet toegestaan. Er kan een kleine pauze (toilet,…) worden voorzien waar iets kleins kan genuttigd worden in een andere ruimte nabij.

Aan- en afmelden
De veiligheid van de kinderen staat voorop! We vragen dan ook om je kind aan te melden bij aankomst en af te melden bij ophaling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kinderen die niet zijn aan- of afgemeld. De verantwoordelijkheid van de leerkrachten en helloCode over de deelnemers stopt aan het einde van de les (bij een lesreeks). Spreek ook altijd duidelijk af met je zoon of dochter en wees stipt om hen af te halen.

Indien je kind zelfstandig mag komen en/of vertrekken dienen we op voorhand een toestemming van de ouders te ontvangen via info@helloCode.be.

Ouders volgen sessies niet mee
Het is niet toegelaten dat ouders de sessies meevolgen. Dat leidt de aandacht van leraren en kinderen af. Na afloop van de les kunnen ouders eventueel vragen stellen aan de lesgever.

Voor- en naopvang
Leesreeks: Er wordt geen voor- of naopvang voorzien na de lessen. Na afloop van de les worden de kinderen direct opgehaald door de ouders.

Leslocaties
De ouders verlaten de schoolgebouwen tijdens de helloCode-lessen. De leslocatie is geen publieke ruimte.

Toediening medicatie
Indien je kind medicatie dient te nemen verklaart de ouder de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift over te dragen aan een helloCode-medewerker voor zover dit gedurende de lesreeksen.

De helloCode-medewerker verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de lesreeksen. Hij/zij, of helloCode kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

7. EIGENDOM
De lessen zijn eigendom van helloCode. Niets uit het lespakket mag worden gekopieerd, gebruikt of worden gedeeld, zonder schriftelijke toestemming van helloCode.

8. PRIVACY
helloCode mag tijdens de sessies foto’s en/of videobeelden maken van de activiteiten en de deelnemers. Die foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en andere marketingdoeleinden. Indien je liever niet wenst dat een beeld van je kind hiervoor wordt gebruikt, dien je dat schriftelijk op voorhand te melden.

De gegevens van de deelnemers komen terecht in de database van helloCode. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne werking. Indien je dat liever niet hebt, kan je dat altijd melden via info@helloCode.be, zodat wij deze gegevens verwijderen uit onze bestanden (GDPR).

9. KLACHTEN
Eventuele klachten worden liefst zo snel mogelijk gemeld. Dat kan via email op info@helloCode.be

10. AANPASSINGSRECHT
helloCode behoudt zich het recht om te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen.

11. DISCLAIMER & COPYRIGHT
Het auteursrecht inzake de website ‘helloCode’, van de informatie op de website én de inhoud van de helloCode-lessen behoren, tenzij anders expliciet vermeld, toe aan helloCode.